REGULAMIN SERWISU BELGISTO

§1. [OPIS SERWISU]

1. Serwis jest tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Administratora.

2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownikom umożliwiany jest głównie dostęp do Aplikacji oraz korzystanie z niektórych Funkcjonalności.

3. Korzystanie z Aplikacji lub Funkcjonalności udostępnionych za pośrednictwem Serwisu możliwe jest jedynie pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.


§2. [WARUNKI]

1. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest warunkiem niezbędnym do zawarcia Umowy.

2. Niektóre świadczone w ramach Serwisu lub Aplikacji Usługi bądź Funkcjonalności mogą podlegać Dodatkowym warunkom. Podczas korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, Użytkownik winien stosować się do Dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między Regulaminem a Dodatkowymi warunkami, postanowienia Dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający.

3. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie: nowe funkcje w ramach Serwisu oraz Aplikacji, a także Usługi bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi oraz Polityce Prywatności.

4. Zarówno Regulamin, Polityka Prywatności jak i Dodatkowe warunki, którym podlegają niektóre Usługi bądź Funkcjonalności (w zakresie dotyczącym takich Usług bądź Funkcjonalności) są udostępnione nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób, który umożliwia : (i) ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności; (ii) pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu spełniającego Wymogi techniczne.

5. Administrator lub właściwy Partner zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o: (i) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem ze świadczonej przez niego Usługi, (ii) funkcji i celu Oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści świadczonej Usługi, wprowadzanych przez Administratora lub Partnerów do Systemu, którym posługuje się Użytkownik.


§3. [ZNACZENIE]

1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie, mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

1. Administrator - spółka pod firmą Marciszewski i Król sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres rejestracyjny: Os. Jagiellońskie 67/9, 61-217 Poznań, NIP: 7822554248, REGON 302292032,, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442795, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

2. Aplikacja - udostępniane Użytkownikom przez Administratora dedykowane Oprogramowanie, stworzenie w celu korzystania z Serwisu oraz jego Funkcjonalności;

3. Banner - forma przekazania treści reklamowych stanowiąca odnośnik do produktów, usług, stron internetowych, witryn internetowych lub innych komunikatów;

4. Biuro Obsługi Klienta - prowadzone przez Administratora biuro obsługi Użytkowników, stanowiące biuro Projektu i mieszczące się w Poznaniu (61-217), na os. Jagiellońskim 67/9, tel. +48 733 202 002  , e-mail: kontakt@belgisto.pl;

5. Blue Media S.A. – witryna internetowa funkcjonująca pod adresem bluemedia.pl, administrowana przez spółkę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 19178156 ;

6. Centrum Rozliczeniowe PayU - witryna internetowa funkcjonująca pod adresem payu.pl, administrowana przez spółkę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324),
przy ul. Marcelińskiej 90, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000274399, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy o wysokości: 4 000 000 PLN;

7. Dane - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

8. Dobra - dobra osobiste w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

9. Dodatkowe warunki - dokumenty określające ewentualne dodatkowe warunki, na jakich świadczone są - w ramach Serwisu i Aplikacji bądź przy wykorzystaniu Serwisu i Aplikacji - niektóre Usługi bądź Funkcjonalności;

10. droga elektroniczna - komunikacja pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dokonywana w języku polskim przy wykorzystaniu przyporządkowanego do Konta adresu poczty elektronicznej Użytkownika bądź właściwych w danej materii adresów poczty elektronicznej Biura Obsługi Klienta;

11. Działanie - działanie, w ramach którego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konkursy na projekty związane z wprowadzaniem na rynek e-usług oraz produktów cyfrowych (w ramach Priorytetu VIII: Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki oraz Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej);

12. Funkcjonalność - funkcjonalności w ramach Aplikacji oraz Serwisu, w tym możliwości: dostępu do lub zamieszczania Zawartości; geolokalizacji Zawartości; rezerwowania usług świadczonych przez Partnerów; zamieszczania opinii; założenia i utrzymania Konta; korzystania z opcji newsletter; dopasowywania Zawartości kierowanej do Użytkowników w zależności od ich preferencji; przesyłania powiadomień w trybie push; dyktowania głosowego; integracji z programem graficznym Instagram; dokonywania płatności za pomocą punktów sprzedaży PayPoint; korzystania z wykresów zainteresowań;

13. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

14. Konto - konto zakładane w ramach Serwisu lub Aplikacji;

15. Licencja - licencja, na mocy której Użytkownik uprawnia Administratora do korzystania z Zawartości pochodzącej od Użytkownika lub wprowadzonej do Systemu Administratora przy wykorzystaniu Konta - na warunkach określonych w § 6 Regulaminu;

16. Okres Licencji - czas określony równy 5 latom liczony osobno w stosunku do każdego elementu Zawartości objętego Licencją (od momentu jego wprowadzenia do Systemu Administratora);

17. Oprogramowanie - wszelkie programy komputerowe pozwalające na korzystanie m.in. z Serwisu, Usług bądź Funkcjonalności;

18. Partner - przedsiębiorca lub inny podmiot będący kontrahentem Administratora, prowadzący swoją działalność gospodarczą również przy wykorzystaniu Serwisu lub Aplikacji lub którego usługi są udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji;

19. Polityka Prywatności - odnosząca się do Serwisu i Aplikacji polityka prywatności;

20. Prawa - autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne bądź prawa o podobnym charakterze;

21. Projekt - projekt Administratora pn. „Belgisto - innowacyjne rozwiązanie na urządzenia mobilne dla branży zdrowie i uroda”, realizowany w ramach Działania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej;

22. Przedłużony Okres Licencyjny - czas określony równy 4 latom liczony osobno w stosunku do każdego elementu Zawartości objętego Licencją (od momentu jego wprowadzenia do Systemu Administratora);

23. Regulamin - niniejszy regulamin;

24. Reklamacja – żądanie, o którym mowa w § 13 Regulaminu, skierowane przez Użytkownika Zarejestrowanego do Administratora dotyczące błędów w funkcjonowaniu Serwisu lub Aplikacji, niezgodności z Umową, a także innych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub Aplikacji;

25. Serwis - witryna internetowa Administratora, funkcjonująca pod nazwą domenową: belgisto.pl;

26. Sieć - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju;

27. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez Sieci za pomocą właściwego dla danego rodzaju Sieci Urządzenia końcowego;

28. Terytorium - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

29. Umowa - umowa o świadczenie Usług;

30. Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń Sieci;

31. Usługa - usługa, w tym Funkcjonalność, świadczona przy wykorzystaniu Serwisu lub Aplikacji - bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą Sieci;

32. Użytkownik - podmiot, który korzysta z Serwisu lub Aplikacji;

33. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który posiada Konto;

34. Wymogi techniczne - następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Administratora:
 • I. Wymagania dotyczące stacjonarnych Urządzeń końcowych: (i) przeglądarka internetowa Internet Explorer 7 lub wyższa, Firefox w wersji 4 lub wyższej, Google Chrome w wersji 10 lub wyższej, Safari w wersji 4 lub wyższej, Opera w wersji 11 lub wyższej; (ii) włączona obsługa mechanizmu ciasteczek (tzw. cookies) oraz javascript;
 • II. Wymagania dotyczące mobilnych Urządzeń końcowych: (i) system Android, iOS lub Windows Phone; (ii) prawidłowo działająca przeglądarka mobilna z obsługą javascript i mechanizmów css / html;
 • III. Poprawne użytkowanie którejkolwiek z wymienionych wyżej aplikacji wymaga stosowania się do minimalnych wymagań sprzętowych rekomendowanych przez producenta danej aplikacji;
 • IV. Do korzystania z wybranych Funkcjonalności wymagana jest przede wszystkim poprawnie działająca skrzynka pocztowa (adres e-mail);
 • V. Korzystanie z mechanizmów blokujących wyświetlanie reklam może powodować nieprawidłowe działanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego;

35. Zawartość - wszelkie treści umieszczone w Systemie Administratora za pomocą Serwisu lub Aplikacji, w tym informacje, pomysły, opinie, recenzje, zdjęcia, utwory audiowizualne lub inne wiadomości, transmisje, materiały, a także dane, wzory, analizy, rozwiązania bądź zestawienia;

36. Zgoda - oświadczenie woli wyrażające zgodę (nie: domniemaną lub dorozumianą z oświadczenia woli o innej treści) na przetwarzanie Danych tego, kto składa oświadczenie (w celu i zakresie wskazanym w Polityce Prywatności);

37. Złośliwy kod - oznacza program komputerowy lub kod komputerowy, uszkadzający lub w inny sposób wpływający niekorzystnie na systemy komputerowe (w tym System lub jego elementy), oprogramowanie (w tym Oprogramowanie lub Aplikację), sieci komputerowe (w tym System lub jego
elementy lub Urządzenia końcowe) lub dane (w tym Dane);

38. Znaki - wszelkie odnoszące się do Serwisu oraz Aplikacji informacje zastrzeżone oraz wszystkie chronione prawnoautorsko lub w inny sposób prawnie chronione elementy Serwisu - z wyłączeniem Zawartości niepochodzącej od Administratora lub podmiotów, z którymi łączą Administratora stosowne umowy dotyczące Praw;

2. Wyrażenia "powyżej", „tutaj”, "poniżej", jak i słowa o podobnym wydźwięku odnoszą się do Regulaminu jako całości, a nie tylko do konkretnych paragrafów, ustępów lub postanowień, w których takie wyrażenie występuje.

3. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrazy wskazujące liczbę pojedynczą dotyczą liczby mnogiej i odwrotnie, natomiast rodzaj męski, żeński i nijaki zawierają w sobie poszczególne rodzaje.

4. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie, Dodatkowych warunkach lub Polityce Prywatności będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej.


§4. [ZASADY POSTĘPOWANIA]

1. Korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji przez Użytkowników podlega wszelkim przepisom obowiązującym na Terytorium, w związku z czym Użytkownicy zgadzają się nie naruszać norm wyartykułowanych w tychże przepisach. W szczególności Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać zasad wyartykułowanych poniżej.

2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu, Usług, Aplikacji, czy też Funkcjonalności, zgodnie z ich przeznaczeniem, Umową, Regulaminem, ewentualnymi Dodatkowymi warunkami, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami.

3. W szczególności zabronione jest: korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji przy wykorzystaniu Złośliwego kodu; kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące Serwisu lub Aplikacji wykraczające poza zwykłe korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji.


§5. [DOSTĘP ORAZ ZAWARTOŚĆ]

1. Serwis oraz Aplikacja zawierają kombinację Zawartości pochodzącej od: Administratora, Użytkowników bądź Partnerów, przy czym Administrator nie jest inicjatorem przekazu danych składających się na bądź będących elementem Zawartości nieoznaczonej w sposób niebudzący wątpliwości jako Zawartość pochodząca od Administratora, nie wybiera odbiorcy przekazu takich danych, jak również nie wybiera, ani nie modyfikuje informacji zawartych w takim przekazie.

2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, aby informacje lub inne treści składające się na Zawartość pochodzącą od Administratora były ścisłe i poprawne, niemniej Zawartość udostępniona w ramach Serwisu lub Aplikacji ma jedynie charakter ogólny (niezindywidualizowany) i podawana jest w celach informacyjnych, edukacyjnych lub reklamowych, z uwagi na co nie może być utożsamiana z konsultacją czy też doradztwem marketingowym, finansowym lub zdrowotnym, ani z ich surogatami.

3. Administrator jest uprawniony do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych w ramach Serwisu lub Aplikacji danych składających się na bądź będących elementem Zawartości nieoznaczonej w sposób niebudzący wątpliwości jako Zawartość pochodząca od Administratora.

4. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelką Zawartość i inne materiały (niezależnie od ich formy lub charakteru), które zostały przesłane, przekazane lub udostępnione przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji. Dla uniknięcia wątpliwości, bezwzględnie zabronionym jest umieszczanie za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji Zawartości zawierającej Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym bądź dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym - bez jednoczesnego podania tych Danych do wiadomości publicznej przez osobę, której te Dane dotyczą.

6. Użytkownicy dalej oświadczają i zapewniają, iż każdorazowo będą im przysługiwać niezbędne Prawa do treści składających się na bądź będących elementem umieszczonej przez nich za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji Zawartości - na polach eksploatacji koniecznych do zgodnego z prawem Terytorium funkcjonowania tychże treści w Serwisie i Aplikacji oraz każdorazowego efektywnego udzielania Licencji.

7. Administrator egzekwuje Regulamin, toteż jeżeli stwierdzi, iż jakiekolwiek treści składające się na bądź będące elementem Zawartości naruszają bądź mogą naruszać Regulamin, ma prawo, bez ograniczenia innych praw, które mogą mu przysługiwać, powiadamiając o tym Użytkownika będącego Konsumentem, do:
 • a) modyfikacji, odrzucenia bądź usunięcia Zawartości lub jej części;
 • b) zawieszenia prawa Użytkownika do korzystania z Serwisu lub Aplikacji; lub
 • c) skorzystania z jakichkolwiek technicznych, prawnych, operacyjnych lub innych dostępnych Administratorowi środków w celu wyegzekwowania przestrzegania zapisów Regulaminu.
 
8. Użytkownik winien mieć świadomość faktu, iż niektóre Usługi bądź Funkcjonalności - w części bądź w całości - są świadczone przez Partnerów, o czym Użytkownik będzie informowany dodatkowo przed zdecydowaniem się na skorzystanie z takiej Funkcjonalności bądź Usługi. Administrator nie jest stroną takich stosunków obligacyjnych. Administrator nie jest również stroną stosunków obligacyjnych powstałych pomiędzy Użytkownikami bądź pomiędzy Użytkownikami a Partnerami w związku lub przy okazji korzystania z Serwisu lub Aplikacji.

9. Użytkownicy mają świadomość faktu, iż dostęp do Zawartości, Usług, Aplikacji bądź Funkcjonalności może być uzależniony od statusu Użytkownika, wnoszonych przez niego opłat (na rzecz Administratora, Partnerów lub osób trzecich), dostępności usług dostarczanych przez Partnerów lub wyrażenia i niecofania Zgody.

10. Użytkownicy akceptują także fakt, iż Administrator nie gwarantuje kompatybilności usług dostarczanych przez Partnerów z Funkcjonalnościami, ani symultanicznej dostępności wszystkich Funkcjonalności.

11. Dostęp do Serwisu, Aplikacji, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności jest niemożliwy bez spełnienia przez Urządzenia końcowe Użytkownika Wymogów technicznych.

12. Użytkownik winien mieć świadomość, iż:
a) Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu oraz Aplikacji;
b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu lub Aplikacji;
c) Administrator może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń, o których mowa poniżej;
d) korzystanie z Funkcjonalności bądź innych Usług świadczonych przez Partnerów wymaga uprzedniego wyrażenia Zgody. Adresatem przedmiotowej Zgody jest Partner świadczący daną Funkcjonalność bądź inną Usługę, na skorzystanie z której zdecydował się Użytkownik, przy czym Partner powinien przekazać danemu Użytkownikowi we właściwym terminie wszystkie wymagane prawem informacje. Operacje odnoszące się do realizacji ww. Funkcjonalności bądź Usług, wykonywane na Danych, nie wymagają od Użytkownika podejmowania żadnych dodatkowych czynności bądź artykułowania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli.


§6. [PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH]

1. Uprawnionym do Znaków jest Administrator, jego kontrahenci lub Partnerzy. Znaki są prawnie chronione, bez ograniczeń, zgodnie z prawem obowiązującym na Terytorium. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie ze Znaków narazi Użytkowników na odpowiedzialność cywilną lub karną.

2. Użytkownicy winni uzyskiwać dostęp do Serwisu oraz Aplikacji jedynie poprzez interfejs dostarczony przez Administratora w celu korzystania z Serwisu oraz Aplikacji.

3. Użytkownik ma świadomość i zgadza się, iż poprzez umieszczanie Zawartości za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, Użytkownik: (i) wyraża zgodę na wykonywanie przez Administratora zależnych praw autorskich; (ii) udziela Administratorowi Licencji na następujących polach eksploatacji (w całości lub w części): użytkowanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie, wykonywanie - niezależnie od formy oraz w odniesieniu do wszystkich treści składających się na bądź będących elementem Zawartości pochodzącej od Użytkownika lub wprowadzonej za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji przy wykorzystaniu Konta.

4. Licencja ma charakter licencji niewyłącznej, nieograniczonej co do terytorium, nieodpłatnej oraz sublicencjonowalnej (pod warunkiem akceptacji jej warunków). Licencja zostaje udzielona na Okres Licencji. Okres Licencji ulega cyklicznemu przedłużeniu na Przedłużony Okres Licencyjny, liczony od dnia upływu poprzedniego okresu licencyjnego. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Licencji ze skutkiem na koniec każdego okresu licencyjnego (w tym Przedłużonego Okresu Licencyjnego), za wypowiedzeniem złożonym w ostatnim miesiącu danego okresu licencyjnego (w tym Przedłużonego Okresu Licencyjnego). Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik akceptuje i zgadza się z tym, że po inicjalnym zaakceptowaniu Regulaminu (przy zakładaniu Konta) bądź zaakceptowaniu jego zmian, efektywne udzielanie Licencji na warunkach tutaj opisanych, nie wymaga od Użytkownika podejmowania żadnych dodatkowych czynności bądź artykułowania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli.

5. Użytkownik ma świadomość i akceptuje fakt, iż prawnoautorskie aspekty korzystania przez Użytkownika z konkretnej, niepochodzącej od danego Użytkownika Zawartości, w tym w ramach Funkcjonalności, mogą podlegać warunkom właściwych Dodatkowych warunków, tym samym odbiegając od zasad określonych Regulaminem.

6. Użytkownik winien umieszczać Zawartość w zgodzie z zapisami Regulaminu oraz znajdujących zastosowanie Dodatkowych warunków.


§7. [OPŁATY]

1. Rejestracja w ramach Systemu Administratora jest bezpłatna.

2. Korzystanie z niektórych Usług bądź Funkcjonalności, w szczególności z Aplikacji, może wymagać od Użytkowników uiszczenia opłaty w celu uzyskania dostępu lub korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, zgodnie z Dodatkowymi warunkami (zawierającymi również cennik, określający wskazane opłaty) odnoszącymi się do takich Usług bądź Funkcjonalności.

3. Wszelkie transakcje handlowe przy wykorzystaniu Serwisu, będą odbywały się zgodnie z Regulaminem oraz właściwymi Dodatkowymi warunkami.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A..
Dostępne form płatności:

Karty płatnicze:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
Pay by link, przelewy półautomatyczne

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§8. [KONTO]

1. Użytkownicy w mogą korzystać z określonych Usług bądź Funkcjonalności, a także Aplikacji, jedynie po założeniu Konta i podaniu niezbędnych do tego informacji zgodnie ze stanem faktycznym. Użytkownicy, po założeniu Konta, uzyskują status Użytkowników Zarejestrowanych.

2. Aby założyć Konto, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając - zgodnie ze stanem faktycznym - następujące dane:
 • a) adres e-mail;
 • b) dokładne informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z wymaganiami wskazanymi w formularzu rejestracyjnym (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców);
 • c) hasło. Przedmiotowe dane winny być aktualne, z uwagi na co Użytkownik zobowiązany jest je każdorazowo niezwłocznie aktualizować - nie później niż przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności prawnej przy wykorzystaniu Serwisu lub Aplikacji.

3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Użytkownika prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób aktywacji Konta.

4. Konto nie może być przedmiotem obrotu. Każdy podmiot (jako jeden i ten sam Użytkownik) może posiadać tylko jedno Konto.

5. Administrator rezerwuje sobie uprawnienie do uzależnienia aktywacji lub utrzymania Konta od zweryfikowania danych wymienionych wyżej, w szczególności poprzez dostarczenie Administratorowi przez Użytkownika wymaganych przez Administratora informacji lub dokumentów.

6. Korzystanie z Serwisu lub Aplikacji możliwe jest pod warunkiem, iż Użytkownik (odpowiednio): a) jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie; b) jest w pełni uprawniony do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zakładane jest Konto, a jego uprawnienie nie wygasło, nie zostało uchylone lub w inny sposób ograniczone. (c) ukończył trzynaście lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania Kont, w przypadku gdy Administrator uzyska informacje, iż Użytkownik Zarejestrowany nie może dokonywać ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu lub Aplikacji bądź Użytkownik narusza prawa Administratora, innych Użytkowników, Partnerów bądź jakichkolwiek osób trzecich. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie.

8. Podczas zakładania Konta, Użytkownikowi udostępniana jest aktualna treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności, których akceptacja jest warunkiem koniecznym aktywacji Konta oraz korzystania z Serwisu oraz Aplikacji jako Użytkownik Zarejestrowany.

9. Użytkownik Zarejestrowany obowiązany jest: (a) utrzymywać w tajemnicy dane dotyczące jego Konta, w tym hasła, (b) ograniczać dostęp osób trzecich do Urządzeń końcowych Użytkownika.


§9. [POLITYKA PRYWATNOŚCI]

Administrator szanuje prywatność Użytkowników i pragnie ją chronić przez cały czas. Polityka Prywatności wyjaśnia, jak Administrator zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Sytemu Administratora treści dotyczące Użytkowników, w tym Dane.


§10. [ZABEZPIECZENIE PRZEZ NIE-KONSUMENTÓW]

1. Użytkownicy, którzy nie są Konsumentami zgadzają się zabezpieczać, bronić i chronić Administratora przed odpowiedzialnością oraz od wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów (w tym opłat sądowych), poniesionych w związku z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z korzystania z Serwisu lub Aplikacji przez Użytkowników lub osoby trzecie przy wykorzystaniu Konta, w tym naruszenia Regulaminu, Dodatkowych warunków, przepisów obowiązujących na Terytorium lub jakichkolwiek praw innych Użytkowników lub osób trzecich.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do inicjowania lub prowadzenia, na swój koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń, akcji lub innych kwestii, w stosunku do których Użytkownicy mają obowiązek zabezpieczyć Administratora, jak również wszelkich negocjacji w sprawie jakiejkolwiek związanej z powyższym ugody lub kompromisu, przy czym Użytkownicy zgadzają się w pełni współpracować z Administratorem, zgodnie z wnioskiem Administratora, w celu obrony przed takimi roszczeniami, akcją lub innym działaniem podmiotów podnoszących roszczenia.


§11. [OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC NIE-KONSUMENTÓW]

1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Terytorium, Administrator w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Użytkowników, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu, Usług, Aplikacji lub Funkcjonalności, nawet jeśli Administrator został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia. Korzystając z Serwisu, Usług, Aplikacji lub Funkcjonalności, Użytkownik zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich Usług, Funkcjonalności, Zawartości, Treści i innych materiałów, które mogą być dostępne za pośrednictwem, bądź w związku z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji.

2. Wszelka Zawartość jest pobierana z Serwisu lub Aplikacji na własne życzenie i ryzyko Użytkowników. Tożsame warunki odnoszą się do korzystania z Serwisu, Aplikacji, Usług lub Funkcjonalności. Bez ograniczania powyższego, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Złośliwy kod, opóźnienia, nieścisłości, błędy lub braki powstałe na skutek korzystania z Serwisu lub Aplikacji przez Użytkowników.§12. [NARUSZENIA]

1. Jeżeli ktokolwiek uważa, że którekolwiek z przysługujących mu praw zostało w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu lub Aplikacji naruszone, winien dokonać zgłoszenia tego faktu do Administratora - przy wykorzystaniu Biura Obsługi Klienta.

2. Dla ułatwienia Administratorowi reakcji na ewentualne naruszenia, Administrator zaleca, aby określone wyżej zgłoszenie spełniało następujące kryteria: (a) precyzyjne oznaczenie osoby, której prawa zostały naruszone;
(b) precyzyjny opis Zawartości lub odpowiedników Znaków naruszających ww. prawa wraz z załączeniem stosownych dokumentów;
(c) precyzyjny opis miejsca w Serwisie lub Aplikacji, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu);
(d) dane kontaktowe zgłaszającego;
(e) oświadczenie zgłaszającego, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę naruszonych praw, a nie szkodzenie w jakikolwiek sposób Serwisowi, Aplikacji, Administratorowi lub podmiotowi, któremu zarzucono naruszenie jak również, że zgłaszający jest podmiotem, któremu naruszone prawa przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu (wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa).


§13. [REKLAMACJE]


1. Użytkownicy Zarejestrowani oraz Użytkownicy, którzy zdecydowali się na niewymagające założenia Konta korzystanie z Usług lub Funkcjonalności mogą składać Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.

2. Reklamacja może być złożona do Biura Obsługi Klienta: pisemnie lub drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

3. Reklamacja powinna zawierać:
(a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Użytkownika Zarejestrowanego (będącego Konsumentem) albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika Zarejestrowanego (niebędącego Konsumentem);
(b) określenie przedmiotu Reklamacji oraz reklamowanego okresu;
(c) przedstawienie okoliczności uzasadniających Reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;
(d) datę zawarcia Umowy;
(e) z zastrzeżeniem stosownych zapisów Regulaminu, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany żąda ich uiszczenia;
(f) numer konta bankowego lub adres właściwy do uiszczenia odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany żąda uiszczenia odszkodowania lub innej należności;
(g) podpis Użytkownika Zarejestrowanego albo jego reprezentanta - w przypadku Reklamacji złożonej w formie pisemnej. W przypadku gdy Reklamacja podpisywana jest przez reprezentanta Użytkownika Zarejestrowanego, reprezentant ten obowiązany jest wykazać swoje umocowanie przy wykorzystaniu stosownych dokumentów.

4. W przypadku, gdy złożona Reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 3 powyżej, Administrator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji, wzywa Użytkownika Zarejestrowanego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie Reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie Reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

5. Administrator udziela odpowiedzi na Reklamację drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na Reklamację powinna zawierać:
(a) nazwę jednostki Administratora rozpatrującej Reklamację;
(b) powołanie podstawy rozstrzygnięcia;
(c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania Reklamacji;
(d) w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty;
(e) w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;
(f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego;
(g) uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku odmowy uznania Reklamacji w całości lub części.


§14. [ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

1. Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy: wyrażonej na piśmie - przez Użytkownika lub Administratora woli rozwiązania Umowy (w terminie tamże oznaczonym) bądź usunięcia Konta.

2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Administratora, Partnerów lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub Aplikacji, lub w związku z Serwisem lub Aplikacją, co do których Użytkownik nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób niebudzący wątpliwości w formie pisemnej.

3. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2002 Nr 22, poz. 271 ze zm.). Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier hazardowych.


§16. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Jeśli Użytkownicy zdecydują się korzystać z Serwisu lub Aplikacji z lokalizacji innej niż Terytorium, Użytkownicy ci są odpowiedzialni również za przestrzeganie przepisów prawa miejsca, w którym uzyskują dostęp do Serwisu lub Aplikacji.

2. Wszelkie zapisy Regulaminu odnoszące się do ograniczenia odpowiedzialności Administratora oraz zabezpieczenia Administratora w rozumieniu § 10 Regulaminu nie mają zastosowania w zakresie dotyczącym Użytkowników będących Konsumentami.

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.

4. Umowa zawierana jest w języku polskim.

5. Niniejszy dokument, jak również dokumenty w nim powołane, podlegają przepisom prawa Terytorium.

6. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Administratora oraz Użytkownika. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne z siedzibą właściwą dla Administratora. Reguły niniejszego ustępu nie mają zastosowania wobec Użytkowników będących Konsumentami.
Zaloguj się QR-Kodem z aplikacji.
f8de69f57374d12b70da02e9eceXuPgQyaQCnafgtlpm68060d6b1e9c3f8de69f
Rejestracja
Akceptuję regulamin i politykę prywatności

Przeczytaj regulamin
Zapoznaj się z polityką prywatności
Zarejestruj konto