POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU BELGISTO

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak Administrator: zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Serwisu informacje dotyczące Użytkowników, w tym Dane. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez Administratora poprzez Serwis.

Wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w Polityce Prywatności wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w niniejszym dokumencie mają przede wszystkim znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.

Przeglądanie Serwisu bez korzystania z jakiekolwiek Usługi lub Funkcjonalności, ma co do zasady charakter anonimowy. Dane, w tym nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej nie są zbierane podczas takiego przeglądania.

Wszelkie Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktami wykonawczymi.

Użytkownicy Zarejestrowani oraz Użytkownicy, którzy zdecydowali się na niewymagające posiadania Konta: Usługi lub Funkcjonalności lub inne formy współpracy - winni mieć świadomość, iż Administrator może przetwarzać Dane tych Użytkowników w zakresie mu przekazanym.

Podanie Danych ma, co do zasady, charakter dobrowolny, jednak może stanowić warunek skorzystania z Funkcjonalności Serwisu.

Zakres Danych, które będą zbierane na potrzeby korzystania przez Użytkownika z konkretnej Usługi, Funkcjonalności lub innej formy współpracy jest każdorazowo sprecyzowany w odpowiednim formularzu opatrzonym klauzulą Zgody.

Administratorem Danych jest Administrator. Dane zbierane są w celu oraz zakresie związanym z: umożliwieniem Użytkownikom korzystania z Konta, Zawartości, Usług, Aplikacji bądź Funkcjonalności; realizacją Umowy; odpowiadaniem przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników bądź zgłoszenia naruszeń Praw lub Dóbr, a także wypełnianiem prawnie usprawiedliwionych celów Administratora jako administratora Danych.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści Danych ich dotyczących i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo do pisemnego (doręczanego na adres Biura Obsługi Klienta), umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych w celach marketingowych.

Administrator może zgodnie z prawem ujawnić Dane odnoszące się do Użytkowników w ramach współpracy z organami ścigania i innymi osobami trzecimi celem wyegzekwowania ochrony Praw, Dóbr lub innych praw.

Administrator dopuszcza ewentualne powierzenie przetwarzania niezbędnych Danych Użytkowników Zarejestrowanych, na podstawie umowy, określonej w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w zakresie i celu koniecznym do prawidłowej realizacji niektórych Usług lub Funkcjonalności przez bądź przy udziale Partnerów.

Użytkownik uznaje i zgadza się, iż:
  • a) Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu;
  • b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu;
  • c) Administrator może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń, o których mowa poniżej.

Reklamy online w ramach Serwisu, w tym między innymi Bannery, nie zbierają żadnych Danych poszczególnych Użytkowników.
Serwis kierowany jest do:
  • (a) pełnoletnich oraz nieubezwłasnowolnionych w jakimkolwiek zakresie osób fizycznych;
  • (b) osób prawnych;
  • (c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;
  • (d) innych podmiotów gospodarczych bądź
  • (e) osób, które ukończyły trzynaście lat i posiadają zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu.

Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych. W celu zabezpieczenia Serwisu przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń - już na etapie wyboru technologii i architektury Serwisu - podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony Danych przesyłanych do lub z Serwisu przy wykorzystaniu Sieci.

Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż nikt nie jest w stanie zagwarantować stu-procentowego bezpieczeństwa transmisji danych przy wykorzystaniu Sieci. Tym samym pomimo wysiłków, Administrator nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym danych przesyłanych do lub z Serwisu, w tym w ramach korzystania z Usług, Aplikacji bądź Funkcjonalności.
Administrator lub właściwy Partner zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o: (i) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem ze świadczonej przez niego Usługi, (ii) funkcji i celu Oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści świadczonej Usługi, wprowadzanych przez Administratora lub Partnerów do Systemu, którym posługuje się Użytkownik.

Serwis wykorzystuje Google Analytics, internetowe narzędzie służące do analizy oglądalności stron internetowych, udostępniane przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics korzysta z plików “cookies”, czyli plików tekstowych kreowanych na komputerze Użytkownika, których treść pozwala przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z danej strony internetowej. Informacje generowane przez pliki „cookies” na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są pobierane przez Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Dane te będą wykorzystywane do oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, ale także tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Adres IP Użytkownika nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Co do zasady istnieje możliwość zrezygnowania przez Użytkownika z obsługiwania przez jego przeglądarkę plików „cookies”, jednakże należy pamiętać, iż może to przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu.

Korzystanie z Funkcjonalności Serwisu uzależnione jest od uprzedniego wyrażenia przez Użytkownika Zgody na zbieranie i przetwarzanie Danych jego dotyczących na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie warunki Regulaminu, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa Terytorium.
Zaloguj się QR-Kodem z aplikacji.
17163bbe8915592bb01214V3gJcw84TkyaOBhrm66y1t2cd9438e8a6d217163bb
Rejestracja
Akceptuję regulamin i politykę prywatności

Przeczytaj regulamin
Zapoznaj się z polityką prywatności
Zarejestruj konto